പാൽ വില വർധിപ്പിച്ച് അമുൽ

ഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലുൽപ്പന്ന വിതരണക്കാരായ ഗുജറാത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഫെഡ‍റേഷൻ പാലിന്റെ വില വ‍ര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാൽ വിതരണക്കാരായ അമുൽ പൗച്ച് പാലിന്റെ വില ലിറ്ററിന് 3 രൂപ കൂട്ടുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമുൽ എന്ന പേരിൽ പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഫെഡ‍റേഷൻ ആണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്തുടരും.

Read More
Click Here to Follow Us